De Windt Energie
twitter linkedin
 

HR trainingen


De HR-trainingen richtten zich op het vergroten van de invloed van leidinggevenden en HR-professionals bij het vormgeven van hun HR verantwoordelijkheden en taken.

Aanpak

Afstemmingsgesprek

In het afstemmingsgesprek wordt de behoefte en onderliggende problematiek besproken.

Dieptegesprekken

Voor een breder beeld van de context rondom de vraag worden trainingen voorafgegaan door een representatief aantal interviews.

 

De training

De training is een combinatie van kennis delen, kennis opdoen en op een driedimensionale manier de kennis eigen maken. De voorkeur van het aantal deelnemers is - voor het 3D-leren - een meervoud van 3; indien dit meervoud niet haalbaar is, kan er gebruik gemaakt worden van een trainingsacteur.

Opvolging en borging

Om de deelnemers te ondersteunen bij de stappen van 'bewust onbekwaam' naar 'bewust bekwaam', worden de trainingen opgevolgd met telefonische en fysieke ondersteuning:

  1. gezamenlijk voorbereiden van een praktijksituatie
  2. nabespreken van de afgestemde praktijksituatie
  3. coachsessie, eventueel op te delen in nog twee telefonische overlegmomenten

Resultaten

Beïnvloeding bedrijfsresultaat en de bedrijfscultuur

Doordat de deelnemers leren op een andere manier om te gaan met het thema van de training, beïnvloedden de trainingen de effectiviteit van de HR taken en verantwoordelijkheden en daarmee de bedrijfsresultaten.

Positieve beïnvloeding klantbeleving HR

Doordat deelnemers een andere kijk ontwikkelen op arbeidsrelaties pakken zij meer de regie bij het vormgeven van volwassen arbeidsrelaties. Daarnaast leren zij anderen te stimuleren hun verantwoordelijkheid te pakken; leidinggevenden en HR worden partners in business.Meer...
 
Hard met hart
  • Arbeid als volwassen ruilrelatie
  • Heldere communicatie
  • HR de smeerolie
  • Zakelijk én sociaal
 
 

"Ik raak mensen aan
in de kern van hun kracht
en systemen in de kracht
van hun kernactiviteiten."

 
 
Meer